دوره های پودمانی (کاردانی و کارشناسی)

  • کاردانی حرفه ای امور بانکی (مهر ۱۳۹۱ – بهمن ۱۳۹۱)
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک ( بهمن ۱۳۹۱)
  • کارشناسی حرفه ای حسابداری بانکی( بهمن ۱۳۹۱)

 

———————————————————————————————————————————-

 

  آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی علمی- کاربردی  ( پودمانی )

 دانشجویان   موظفند از کلیه مقررات آموزشی و دانشجویی مطلع باشند و عدم اطلاع از این مقررات مانع اجرای آنها نمی باشد. لذا توصیه می شود نسبت به مطالعه مجموعه کامل تهیه شده از قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی که در اداره آموزش و کتابخانه مرکز موجود می باشد در فرصت مقتضی اقدام نمایید.

تعریف ها
• پودمان: منظور مجموعه ای از چند درس وابسته به هم است که به همراه هم مهارتی خاص را تعریف می کند.
• مرکز مجری: منظور هریک از دانشگاه ها، موسسه های آمزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی و نیز موسسه های وابسته به دستگاه های اجرایی است که بنا به ضوابط وزارت مجازند دوره های آموزشی یک یا چند پودمان را برگزار کنند.
• دوره کاردانی علمی – کاربردی پودمانی: منظور مجموعه ای از آموزش های گسسته است که در آن تخصص های علمی و یا مهارت های شغلی در قالب پودمان های مستقل به فراگیران آموزش داده می شود و در نهایت  به صدور مدرک رسمی کاردانی منجر می گردد. این دوره ها به اختصار (( دوره  آموزش پودمانی )) نامیده می شود.

نام نویسی
• پذیرفته شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام-نویسی در نخستین پودمان پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
• دانشجو موظف است در هر پودمان در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی و بدون اطلاع و عذر موجه در یک پودمان به منزله انصراف از تحصیل می باشد. در صورت تاخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن پودمان را ندارد ولی آن پودمان جزء مدت تحصیل مجاز وی محسوب می شود.
• دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب واحد با دلایل مستند، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر پودمان تحصیلی به اداره آموزش اطلاع دهد.
• دانشجو نمی تواند پس از نام نویسی، بخشی از یک پودمان را حذف یا بخشی دیگر از یک پودمان را به آن اضافه کند، اما می تواند ظرف مدت دو هفته از آغاز پودمان، در مورد حذف پودمان و نام نویسی در پودمان دیگر، با رعایت شرط ورود به پودمان جدید، در همان مرکز مجری اقدام کند. در اینصورت موافقت مرکز مجری در تغییر پودمان ضروری است.
• دانشجو مجاز نیست بطور همزمان در بیش از یک پودمان پایه و تخصصی و در بیش از یک مرکز مجری نام نویسی و تحصیل کند.
 

تعداد واحدها و طول دوره
• درس های پودمان بصورت حضوری ارائه می شود و بدیهی است حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. ساعت های غیبت (موجه و غیر موجه) در هر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعت های آن درس بیشتر شود، در غیر اینصورت آن درس حذف شده و دانشجو موظف است آن را تکرار کند.
• در هر سال تحصیلی دو پودمان ۱۶ هفته ای و یک پودمان ۸ هفته ای برگزار می گردد.
• دوره کاردانی علمی- کاربردی پودمانی از مجموعه پودمان های عمومی، پایه، تخصصی و کارآموزی تشکیل می شود. جمع پودمان های این دوره بین ۸ تا ۱۲ پودمان، مشتمل بر ۷۰ تا ۷۵ واحد آموزشی است و دانشجو موظف است ظرف مدت سه تا شش سال آنها بگذراند.
• معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر پودمان، ارزشیابی هریک از درس های آن پودمان بر مبنای ارزیابی دانشجو در طول درس (حداکثر پنجاه درصد نمره کل) و آزمون پایانی آن درس (حداقل پنجاه درصد نمره کل) بصورت عددی بین صفر تا بیست است.
تبصره : حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ می باشد.
تبصره : غیبت غیر موجه در آزمون پایانی هر درس، موجب حذف آن درس می شود و دانشجو موظف است دوباره در آن درس نام-نویسی کند.

انصراف از تحصیل
• ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مرکز آموزش، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.
• در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند، باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان پودمان به اداره آموزش ارائه دهد. در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط مرکز آموزش، آن پودمان جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می -شود.

انتقال
• انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسه آموزش عالی به موسسه آموزش عالی در همان رشته و در همان مقطع تحصیلی است.
• تغییر محل تحصیل، در یک شهر از یک مرکز مجری به مرکز دیگر یا از شهری به شهر دیگر، در نخستین پودمان ممنوع است؛ اما تغییر محل تحصیل در سایر پودمان ها با موافقت مرکز مجری مقصد و تایید دانشگاه جامع امکانپذیر است.
• دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد، حداقل ۶ هفته قبل از شروع پودمان به اداره آموزش تسلیم نماید.

میهمان
• در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با موافقت موسسات آموزش عالی مبدا و مقصد، به عنوان دانشجوی میهمان، بطور موقت، برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد.
• میهمان شدن دانشجو در یک مرکز آموزشی، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک پودمان خود را در مرکز مبدأ گذرانده باشد.
 

آزمون جامع علمی – کاربردی
• چنانچه دانشجو همه پودمان های دوره آموزشی پودمان را طبق برنامه مصوب وزارت و بر اساس این آیین نامه در مدت مجاز و با موفقیت بگذراند، پس از توفیق در آزمون جامع دوره کاردانی علمی- کاربردی پودمانی، دانش آموخته آن دوره شناخته می شود و موفق به دریافت مدرک کاردانی علمی – کاربردی در رشته ذیربط می گردد.
تبصره : چنانچه دانشجو در آزمون دوره کارشناسی نا پیوسته دانشگاه جامع علمی – کاربردی بول شود، از قبولی در آزمون جامع دوره کاردانی علمی- کاربردی پودمانی معاف خواهد بود.
 

سایر موارد
• دانشجویان دوره های آموزش پودمانی می توانند در صورت قبولی در آزمون ورودی دانشگاه جامع علمی – کاربردی به نظام آموزش نیمسال این دانشگاه راه  یابند. در اینصورت درس های گذرانده شده دانشجو توسط گروه آموزشی ذیربط معادل سازی شده، حداکثر پنجاه  درصد آنها پذیرفته و در کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد.